Algemene voorwaarden

1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt onder de volgende begrippen verstaan:
1.1 Arets-Ergonomie: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Arets Ergonomie B.V. statutair gevestigd te (6441KN) Brunssum aan de Klingbemden 30, kantoorhoudende te (6411 GW) Heerlen aan de Akerstraat 70 en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 63551845,
1.2 Opdrachtgever: de natuurlijke‐ of rechtspersoon, dan wel zijn rechtsopvolger, ten behoeve van wie door of vanwege Arets-Ergonomie diensten worden verricht, zaken worden geleverd, een werk tot stand wordt gebracht of enige andere rechtshandeling wordt uitgevoerd.

2. Toepasselijkheid
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tot die Opdrachtgever aangaat met Arets-Ergonomie als ook aanbiedingen en/of offertes en alle overeenkomsten, diensten en/of vervaardiging van zaken door, namens of met Arets-Ergonomie.
2.2 Deze algemene voorwaarden zullen te allen tijde prevaleren boven die, welke eventueel door Opdrachtgever of zijn c.q. haar verzekeraar, worden gehanteerd. Voor zover nodig wijst Arets-Ergonomie hierbij uitdrukkelijk de toepasselijkheid van die algemene voorwaarden van Opdrachtgever en/of zijn c.q. haar zorgverzekeraar van de hand.
2.3 Indien enige bepaling van deze voorwaarden wordt vernietigd dan wel nietig of anderszins niet afdwingbaar blijkt, zal het eventueel wel rechtsgeldige gedeelte daarvan in stand blijven. Het vernietigde, nietige of niet-afdwingbare gedeelte zal worden vervangen door een bepaling die de bedoelingen van die oorspronkelijke bepaling weergeeft voor zover maximaal rechtens toegestaan.
2.4 Bij strijdigheid tussen de inhoud van de tussen Arets-Ergonomie en Opdrachtgever gesloten overeenkomst en deze voorwaarden, gaan de bepalingen uit de overeenkomst voor, voor zover deze overeenkomst schriftelijk is vastgelegd.
2.5 Arets-Ergonomie behoudt zich te allen tijde het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen. Opdrachtgever wordt van een dergelijke wijziging in kennis gesteld, waarna de gewijzigde voorwaarden deel uitmaken van de overeenkomst tussen partijen.

3. Aanbod en offertes
3.1 Arets-Ergonomie zal met Opdrachtgever, die heeft aangegeven advies en/of hulp te willen op het gebied van fysiotherapie en/of ergonomie, een overeenkomst aangaan. De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke opdrachtbevestiging c.q. de offerte door Arets-Ergonomie.
3.2 Indien uit de aard van het aanbod of uit het aanbod zelf geen termijn voor aanvaarding blijkt, dan is het aanbod gedurende twee weken na dagtekening van het aanbod geldig.
3.3 Arets-Ergonomie wordt niet gebonden en is niet aansprakelijk voor evidente fouten en verschrijvingen in de offerte.
3.4 De schriftelijke opdrachtbevestiging van Arets-Ergonomie wordt correct en akkoord bevonden geacht, tenzij binnen zeven (7) dagen na de verzending door Arets-Ergonomie van Opdrachtgever schriftelijk bezwaren zijn ontvangen.
3.5 Voor werkzaamheden waarvoor naar hun aard en omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur als opdrachtbevestiging beschouwd, welke geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

4. Prijzen en facturen
4.1 De door Arets-Ergonomie gehanteerde prijzen zijn exclusief BTW en overige heffingen, tenzij door Arets-Ergonomie anders wordt vermeld.
4.2 Ter zake van de uitgevoerde werkzaamheden wordt door Arets-Ergonomie op verzoek van Opdrachtgever een gespecificeerde nota verstrekt. Indien vooraf een prijs is overeengekomen, wordt op verzoek van Opdrachtgever een schriftelijke specificatie van de werkzaamheden verstrekt.
4.3 Opdrachtgever dient eventuele bezwaren tegen enige factuur van Arets-Ergonomie binnen (7) zeven dagen na ontvangst daarvan kenbaar te maken, op straffe van verval van rechten.

5. Voorschot
5.1 Arets-Ergonomie is gerechtigd van Opdrachtgever de betaling van een voorschot te verlangen en niet eerder de diensten te verlenen dan dat Arets-Ergonomie volledige betaling van dit voorschot heeft ontvangen. Indien niet anders schriftelijk aangegeven, bedraagt de betalingstermijn van het voorschot binnen veertien (14) dagen na de verzenddatum van de voorschotfactuur- of verzoek.
5.2 Indien het verlangde voorschot niet, niet tijdig, dan wel onvolledig wordt betaald, heeft Arets-Ergonomie het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd de aan Arets-Ergonomie alsdan toekomende rechten op betaling van hetgeen bij beëindiging van de overeenkomst verschuldigd is wegens de door Arets-Ergonomie verleende diensten, gedane leveringen en gemaakte kosten en onverminderd het recht op vergoeding van gederfde winst.

6. Uitvoering van de opdracht
6.1 Arets-Ergonomie handelt voor de uitvoering van deze overeenkomst volgens de gedragsregels voorschriften, modelregelingen, richtlijnen en/of protocollen van de Nederlandse Vereniging voor Bedrijfs- en Arbeidsfysiotherapeuten (NVBF) en/of de Stichting Registratie Bedrijfsfysiotherapeuten (SRBF).
6.2 Een door Arets-Ergonomie vermelde (op‐/af‐)levertijd of andere termijn is geen fatale termijn in de zin van artikel 6:83 sub a BW maar een vrijblijvend opgegeven termijn.

7. Wijziging in de overeenkomst
Indien tijdens het uitvoeren van werkzaamheden blijkt dat een in een offerte of opdrachtbevestiging gekozen alternatief niet of niet geheel uitvoerbaar is, zal Arets-Ergonomie Opdrachtgever daarvan op de hoogte brengen. Partijen zullen dan in onderling overleg bepalen of en hoe de opdracht dient te worden gewijzigd.

8. Betaling
8.1 De betalingstermijn van declaraties van Arets-Ergonomie bedraagt binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum. Opdrachtgever is niet gerechtigd de verplichting tot betaling van declaraties op te schorten en/of een beroep op verrekening te doen. Ter zake van de uitgevoerde werkzaamheden wordt door Arets-Ergonomie op verzoek van Opdachtgever een gespecificeerde nota verstrekt.
8.2 Bij overschrijding van de betaaltermijn is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat enige ingebrekestelling noodzakelijk is. Opdrachtgever is vanaf dat moment een vertragingsrente gelijk aan de geldende wettelijke rente verschuldigd. Arets-Ergonomie is alsdan gerechtigd de werkzaamheden per direct op te schorten. Arets-Ergonomie is niet aansprakelijk voor schade of letsel die ontstaat als gevolg van de opschorting van de werkzaamheden.
8.3 Indien een Opdrachtgever in verzuim is, komen de kosten van buitengerechtelijke incasso ten laste van Opdrachtgever. De incassokosten bedragen 15% van het factuurbedrag (inclusief BTW en andere heffingen) met een minimum van € 250,00. Is Opdrachtgever een consument, dan worden deze kosten berekend over het factuurbedrag (inclusief BTW en andere heffingen) conform de Wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten.
8.4 Indien Opdrachtgever niet, niet tijdig, niet volledig of niet behoorlijk voldoet aan enige betalingsverplichting, voortvloeiende uit enige met Arets-Ergonomie gesloten overeenkomst en/of uit deze algemene voorwaarden, dan kan Arets-Ergonomie zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
8.5 Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken conform artikel 6:44 BW eerst in mindering van de (incasso)kosten, vervolgens van de vertragingsrente en ten slotte van de hoofdsom.

9. Eigendomsvoorbehoud en retentierecht
9.1 Alle in het kader van een overeenkomst (op)geleverde en nog (op)te leveren zaken blijven uitsluitend eigendom van Arets-Ergonomie totdat alle vorderingen die Arets-Ergonomie heeft of zal verkrijgen op Opdrachtgever in het kader van die overeenkomst of andere gelijksoortige overeenkomsten, volledig zijn betaald.
9.2 Opdrachtgever is verplicht de aan haar onder eigendomsvoorbehoud (op)geleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Arets-Ergonomie te bewaren.
9.3 Zolang er op door Arets-Ergonomie geleverde of be‐ of verwerkte zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag Opdrachtgever deze buiten zijn normale bedrijfsuitoefening niet bezwaren.
9.4 Indien Opdrachtgever in het kader van een overeenkomst in gebreke blijft met de nakoming van haar betalingsverplichtingen of in betalingsmoeilijkheden verkeert, is Arets-Ergonomie gerechtigd de nog bij Opdrachtgever aanwezige zaken, die in het kader van de overeenkomst onder eigendomsvoorbehoud zijn op‐ of afgeleverd, terug te nemen onverminderd de overige rechten van Arets-Ergonomie.

10. Garantie
Voor de gebruikte zaken en/of onderdelen en/of materialen geldt de garantie van de leverancier of de fabrikant van de gebruikte zaken en/of onderdelen en/of materialen.

11. Aansprakelijkheid & vrijwaring
11.1 Iedere aansprakelijkheid van Arets-Ergonomie is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door Arets-Ergonomie gesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het onder deze verzekering toepasselijke eigen risico, behoudens in geval dwingend recht zich daartegen verzet of de schade door Arets-Ergonomie is veroorzaakt door opzet of grove schuld. Arets-Ergonomie zal gedurende de looptijd van de overeenkomst een adequate aansprakelijkheidsverzekering hebben. Een kopie van de verzekeringspolis wordt desgevraagd ter beschikking gesteld.
11.2 Indien, om wat voor reden dan ook, uit hoofde van de door Arets-Ergonomie gesloten aansprakelijkheidsverzekering geen uitkering wordt uitbetaald, dan is de aansprakelijkheid van Arets-Ergonomie beperkt tot het bedrag van het door Arets-Ergonomie in verband met de opdracht in rekening gebrachte of nog te brengen factuurbedrag (inclusief BTW en andere heffingen) met een maximum van € 2.500,- (zegge: tweeduizend vijfhonderd euro).
11.3 Arets-Ergonomie is niet aansprakelijk voor diefstal, vernieling of verlies van zaken van Opdrachtgever en/of van derden die Arets-Ergonomie uit welken hoofde dan ook onder zich heeft. Onder zaken van Opdrachtgever wordt tevens begrepen lading, inventaris, schriftelijke bescheiden, waardepapieren en digitale bestanden.
11.4 Voor zover ten behoeve van de diensten de inschakeling van een derde nodig is, zal daarover zo mogelijk met Opdrachtgever overleg worden gepleegd. Bij het inschakelen van een derde zal steeds de nodige zorgvuldigheid in acht worden genomen. Arets-Ergonomie is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden.
11.5 Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever jegens Arets-Ergonomie in verband met door Arets-Ergonomie verleende diensten of geleverde zaken, vervallen zodra een periode van één (1) jaar is verstreken na de dag waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met het bestaan van die rechten en bevoegdheden, en in ieder geval zodra een periode van twee (2) jaar is verstreken nadat de opdracht door Arets-Ergonomie is uitgevoerd.

12. Adviezen en verstrekte informatie
13.1 Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen en informatie die hij van Arets-Ergonomie krijgt als deze geen betrekking hebben op de opdracht en/of werkzaamheden.
13.2 Als Opdrachtgever aan Arets-Ergonomie gegevens, tekeningen en dergelijke verstrekt, mag Arets-Ergonomie bij de uitvoering van de overeenkomst uitgaan van de juistheid en volledigheid hiervan.
13.3 Opdrachtgever vrijwaart Arets-Ergonomie voor elke aanspraak van derden met betrekking tot het gebruik van door of namens Opdrachtgever verstrekte adviezen, tekeningen, berekeningen, ontwerpen, materialen, monsters, modellen en dergelijke.

13. Intellectueel eigendom en bescherming bedrijfsgeheimen
14.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt Arets-Ergonomie de auteursrechten en alle rechten van intellectueel eigendom op de door Arets-Ergonomie gedane aanbiedingen, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, (proef)modellen, berekeningen, programmatuur en dergelijke, met uitzondering van definitieve expertiserapporten, ongeacht of aan Opdrachtgever voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht.
14.2 De in het vorige lid van dit artikel bedoelde informatie is bedrijfsgeheim in de zin van de Wet Bescherming Bedrijfsgeheimen en mag zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Arets-Ergonomie door Opdrachtgever niet worden gekopieerd, gebruikt of aan derden getoond. Opdrachtgever is aan Arets-Ergonomie per overtreding van deze bepaling een direct opeisbare boete verschuldigd van € 5.000,=. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.

14.3 Opdrachtgever is gehouden de aan Opdrachtgever verstrekte gegevens als bedoeld in het eerste lid van dit artikel op eerste verzoek binnen een door Arets-Ergonomie gestelde termijn te retourneren. Bij overtreding van deze bepaling is Opdrachtgever aan Arets-Ergonomie een direct opeisbare boete verschuldigd van € 1.000,= per dag. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.

14. Privacy en gegevensbescherming
Arets-Ergonomie bewaakt de privacy van Opdrachtgever en handelt daarbij volgens de bepalingen die zijn opgenomen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Daartoe hanteert Arets-Ergonomie een privacyverklaring die te raadplegen is op de website van Arets-Ergonomie (www.Arets-Ergonomie-ergonomie.nl.nl) en op verzoek wordt toegestuurd.

15. Toepasselijk recht en forumkeuze
16.1 De rechtsverhouding tussen Opdrachtgever en Arets-Ergonomie is onderworpen aan het Nederlandse recht, ook als de werkzaamheden van Arets-Ergonomie plaatsvinden in een ander land dan Nederland of indien Opdrachtgever woonachtig is in een ander land dan Nederland.
16.2 Alle geschillen die betrekking hebben op de leveringen, werkzaamheden en/of dienstverlening van Arets-Ergonomie zullen uitsluitend door de bevoegde rechter in de rechtbank Limburg, locatie Maastricht worden beslecht.